Departament de Treball, Afers socials i Famílies:
www.treballiaferssocials.gencat.cat


 

UCCAP (Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç):
www.uccap.com


 

Web de la Fundació Maresme (CDIAP Maresme):
www.uccap.com


 

Web de Carrilet (Servei per persones amb autisme):
www.carrilet.org