El servei d’atenció precoç és un servei de caràcter universal i gratuït que es presta en els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que formen part de la Xarxa de Serveis Socials de Responsabilitat Pública del Departament de Drets Socials.

Està regulat pel Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç i el Decret 45/2014 d’1 d’abril de modificació.

S’entén l’Atenció Precoç com un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els 6 anys, per tant, en les etapes prenatal, perinatal, postnatal i de petita infància. Té per objecte incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que pugui provocar-los. Aquesta atenció es fa des de diferents àmbits com ara el familiar, el sanitari, l’educatiu, el social i altres, per procurar un tractament global, integrat i coordinat.

Sens perjudici del caràcter universal dels Serveis d’Atenció Precoç es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP. S’entén per afectació greu aquella condició familiar, d’entorn o del mateix infant, que repercuteix en alguna àrea del seu desenvolupament, de manera que resta compromesa, de forma significativa, la seva capacitat adaptativa i de relació amb l’entorn.

L’accés al servei es pot efectuar per iniciativa de la família o a partir de la derivació dels serveis sanitaris, socials o educatius, mitjançant la sol·licitud dels pares, els tutors o els guardadors de fet de l’infant. Excepcionalment, el procediment es pot iniciar d’ofici pel CDIAP.

Aquesta sol·licitud es pot realitzar per telèfon o de manera presencial, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 15h.

D’acord amb la RGPD, els usuaris tenen dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.

Poden sol·licitar el formulari a la recepció del servei.

Demanda
  • Sol·licitud dels pares, els tutors, o els guardadors de fet de l’infant al CDIAP.

 

 

Entrevista d'acollida
  • Primera entrevista amb la família per recollir la informació necessària amb la finalitat de valorar el motiu de la demanda i decidir la idoneitat de l'atenció que l'infant i la seva família necessiten rebre del servei.

 

 

Procés diagnòstic
    • Visites per part de diferents professionals de l’equip interdisciplinari del CDIAP, d'acord amb les necessitats que presenti l'infant.
    • Si és pertinent, coordinació amb altres professionals de la xarxa social, de salut o ensenyament per obtenir mes dades sobre l’infant.

 

 

 

Procés assistencial
  • Es planifica i programa el pla de treball individualitzat, considerant les necessitats i possibilitats de cada infant en cada àrea de desenvolupament, i les possibilitats de la seva família, medi escolar i entorn social. Es realitza les sessions de tractament a l'infant.
  • Si és pertinent, es realitzen coordinacions amb altres professionals de la xarxa social, de salut o ensenyament.

 

 

Baixa del servei
  • Quan es considera que, per la seva evolució positiva, ja no en té necessitat o en el moment en què, per raons d'edat o de competències, cal que continuï la seva atenció en un altre dispositiu assistencial.
  • Si s'escau, derivació als dispositius educatius, sanitaris i/o socials que correspongui.